...
Славутицький ДНЗ №6
"КРУНК"
Вітаємо, Гость
 
Спеціалізована група для дітей зі зниженим зором  №10 "Дружня сімейка"
 
 
Вихователі:
Трухан Валентина Панасівна,
має І кваліфікаційну категорію, нагрудні знаки "Софія Русова" та "Відмінник освіти України",
Грук Світлана Михайлівна,
має кваліфікаційну категорію "спеціаліст".
Помічник вихователя:
Саченок Зінаїда Миколаївна.

 

Педагоги працюють над створенням умов
 для впровадження здоров`язберегаючих технологій
 в процес роботи з дітьми зі зниженим зором.
 
Стрічка новин групи
 
Фотофакт. Екскурсія до "Центру поштового зв’язку" дітей спеціалізованої групи №10 "Дружна сімейка" тут 
 
Орієнтовний розлад занять
 
 Понеділок
9.00 – 9.25   Музична діяльність
9.35 – 10.00  Заняття в тифлокабінеті//
1010 -1035    Інтегрована організована навчальна діяльність (ознайомлення з навколишнім, природа)
15.30 - 16.00 Фізичні розваги
 
 Вівторок
8.45 – 8.55   Індивідуальні заняття в тифлокабінеті
9.00 – 9.25   Інтегрована організована навчальна діяльність (математика)
10.10 –10.35 Фізична активність
15.15 –15.40 КРЗ (заняття психолога)
 
 Середа
8.45 – 8.55  Індивідуальні заняття в тифлокабінеті
9.00 – 9.25  Інтегрована організована навчальна діяльність (розвиток мовлення)
9.35 – 10.00 Музична діяльність
15.30-16.00 Музичні розваги
 
 Четвер
9.00 – 9.25   Інтегрована організована навчальна діяльність(малювання) //
9.35 – 10.00  Басейн
10.10–10.35  КРЗ(заняття психолога)
16.00 –16.25 Заняття в тифлокабінеті
 
 П’ятниця
9.00 – 9.25    Фізична активність
9.35 – 10.00  Інтегрована організована навчальна діяльність (проектна діяльність)//
10.10 - 10.35 Заняття в тифлокабінеті
 
ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ
  Розвивальні: збагачувати уявлення дитини про природу, рукотворний світ, людей, що оточують, та саму себе; сприяти формуванню наукової картини світу; вдосконалювати вміння використовувати здобуті уявлення для подальшого розширення особистого досвіду, чуттєво-практичного та інтелектуального освоєння довкілля, усвідомлення факту існування внутрішнього життя людини; створювати сприятливі умови для підвищення самостійності дошкільника, вільності його поведінки; вправляти в подоланні тру практичному та розумовому експериментуванні, прояву віри у власні можливості; підтримувати намагання адекватно оцінювати свої досягнення в продуктивних видах діяльності, в повсякденному житті — власні вчинки та особистісні якості; створювати умови для вправляння в соціаль­ній компетентності, налагодженні доброзичливих взаємин з людьми різного віку та статі, соціальних ролей, у само-покладанні відповідальності за когось/щось; вдосконалюва­ти вміння володіти власним тілом, орієнтуватись у власній зовнішності та стані здоров'ї, у корисних та шкідливих для дитячого організму чинниках, впливах; розширювати ступе­ні свободи старшого дошкільника.
  Виховні: виховувати культуру дитячих бажань, сприяти становленню системи елементарних цінностей, позитивного ставлення до природи, предметів, людей, самої себе; створювати умови для формування інтересів дошкільника, реа­лізації ним своїх бажань, переваг, намірів, планів; підтриму­вати самодіяльність дитини, надавати простір для реалізації позитивних задумів у різних сферах життєдіяльності, з до­помогою оцінок зводити самостійність у ранг важливих цін­ностей; виховувати культуру поведінки, вправляти в мораль­ному поводженні у звичних та нових умовах життя; залуча­ти дитину засобами мистецтва до національної та світової культур; вправляти в умінні розмірковувати, висловлювати власні судження, відстоювати особисту думку; приділяти увагу становленню основ моральної за змістом та активної за формою позиції "Я у Світі"; підтримувати гру (сюжетно-рольову, режисерську, дидактичну тощо) як специфічно ди­тячу діяльність; виховувати базові якості особистості (самостійність, працелюбність, людяність, розсудливість, справедливість, самовладання, самолюбність, спостережливість, відповідальність, креативність).
  Навчальні: створювати сприятливі умови для збагачення, розширення, систематизації знань, уявлень дитини про довкілля та власне "Я" (фізичне, психічне та соціальне); уточнювати те, що дитина пізнала, чого навчилася, розкривати перспективи подальшого пізнання зовнішнього та внутрішнього світів; вправляти у застосуванні теоретичних знань про предметне довкілля, людей, що навколо, влас­не «Я» у реальному житті; формувати навчальні уміння — організаційні (способи самоорганізації), загальнопізнавальні (спостерігати, обстежувати, аналізувати, виділяти головне, порівнювати, запам'ятовувати, бачити проблему, розмірко­вувати з приводу неї, розв'язувати її, осмислювати матері­ал), загальномовленнєві (культуру слухання, запитування, висловлювання, обгрунтування, доведення, налагодження спілкування), контрольно-оцінні (здійснення найпростіших форм контролю власної діяльності, перевірки зробленого, внесення потрібних корективів, виправлення помилок, ви­роблення оцінних суджень щодо якісно-кількісних показни­ків зробленого та внесених у досягнення зусиль); вправляти у прояві творчого ставлення до виконання практичних та розумових завдань.
 
Сентябрь

КРУНК