...
Славутицький ДНЗ №6
"КРУНК"
Вітаємо, Гость
Головна » 2012 » Серпень » 8 » Білорусь -Україна -Росія. III Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкільна освіта: досвід, проблеми, перспективи».
6:14 PM
Білорусь -Україна -Росія. III Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкільна освіта: досвід, проблеми, перспективи».
 
  Нещодавно в Білорусі відбувся III Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкільна освіта: досвід, проблеми, перспективи», в якому взяли участь провідні спеціалісти-«дошкільники» з трьох країн-сусідок – України, Росії і Білорусі. І науковці, і педагоги-практики були приємно вражені тим, як динамічно розвивається дошкільна освіта в нашій країні. Виявляється, в багатьох ключових питаннях ми – попереду сусідів.

В яких саме? По-перше, лише в Україні прийня­то Закон «Про дошкіль­ну освіту». Хоча і в Білорусі, і в Росії близько 90 відсотків старших дошкільників отриму­ють освіту, в нас це закріплено на законодавчому рівні. В Укра­їні також зареєстровано Всеу­країнську асоціацію працівни­ків дошкільної освіти, а сусідні країни ще над цим працюють. Окрім цих здобутків, вітчизня­ні педагоги-дошкільники врази­ли колег із сусідніх країн ще багато чим: і програмою «Від нового дизайну садка до ново­го обліку дошкільної освіти», і поступовим введенням нового напряму – пренатальної педа­гогіки. Водночас багато чого ці­кавого можна було перейняти і у фахівців з Росії і Білорусі. До­кладніше про це «Освіті Украї­ни» розповіла заступник дирек­тора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту Тамара Панасюк.

ДІТИ СКРІЗЬ ОДНАКОВІ

Освіта – складна і багато­ступінчаста система, важли­ве місце в якій посідає саме дошкільна освіта, адже вона є фундаментом якісної освіти в цілому. В 2010 році в Україні на законодавчому рівні була закрі­плена необхідність обов’язкової дошкільної освіти. Завдяки цьо­му сьогодні кожній дитині дер­жави гарантується право на доступність і безкоштовність дошкільної освіти. А це – рів­ні стартові умови для старших дошкільників.

У квітні 2011 року було при­йнято Державну цільову програ­му розвитку дошкільної освіти до 2017 року. Вона передба­чає будівництво нових дитячих садків, поліпшення матеріально-технічної бази, проведення експериментальної та інноваційної діяльності, інші заходи.

У цілому, вважає Тамара Панасюк, якщо порівняти до­шкільну освіту трьох країн – України, Росії та Білорусі, то підходи до неї багато в чому збігаються. Пояснити це про­сто, адже фундамент дошкіль­ної освіти закладався ще за часів СРСР. А основне – діти скрізь однакові. Мабуть, тому, що малюки в усьому світі ще не «зіпсовані» національними менталітетами.

– Це точно, – погоджується Тамара Вікторівна. – Ми побу­вали в дитячих садках. Справ­ді, всі діти однаково гарні, одна­ково добре розвиваються, якщо педагоги разом з батьками до­кладають до цього зусиль. Про­грами всюди різні, але і в ро­сійських, і в білоруських, і в наших дитсадках основне – збереження здоров’я дитини.

ЗА ОСОБЛИВИМ РЕЦЕПТОМ

Спочатку – що сподобалося в зарубіжних колег? Наприклад, таке: в Україні на факультетах дошкільної педагогіки студентам дають ґрунтовні знання із загальної педіатрії. А в Білору­сі майбутнім педагогам-дошкільникам читають ще й курс… стоматології.

– Я для себе відкрила дещо цікаве, – розповідає Тамара Панасюк. – Адже не тільки медсестра в дитячому садочку, а й педагог мають знати й розпо­вісти батькам про те, як, у яко­му віці формуються зуби, коли дитину треба показати стомато­логові, бо проблеми із зубами тягнуть за собою інші проблеми зі здоров’ям. Навіть колір зубів і їх розташування можуть свідчи­ти про негаразди в дитячому ор­ганізмі. А неправильний прикус викликає проблеми з вимовою і згодом – психологічні пробле­ми. Але ж цього всього мож­на позбутися на ранніх стадіях.

Ще одна корисна річ – спеці­ально затверджені рецептурники страв для харчування дітей у ди­тячих садках. В Україні такого поки що немає – кожен керів­ник садочка разом із медичною сестрою розробляє власний рецептурник і складає меню для ді­тей. Є загальна інструкція з орга­нізації харчування, затверджена МОНмолодьспорту та МОЗ, де передбачене приблизне меню.

– Ми уже зверталися до МОЗ з пропозицією розроби­ти щось схоже і для наших дитсадків. Упевнена, що ско­ро рецептурники страв будуть і у нас, – каже Тамара Ві­кторівна.

ОСВІТА БЕЗ КОРДОНІВ

А що вразило педагогів-дошкільників із сусідніх країн в українському досвіді? Багато чого. Наприклад, такий цікавий напрям роботи – «Від ново­го дизайну дитячого садка до нових пріоритетів». Коли біло­руські і російські колеги поба­чили на фото інтер’єри звичай­ного сільського садочка в селі Золоча Бориспільського райо­ну, вони були в захопленні: «Ой, який красивий проект!». Сподобалися їм й інші проек­ти – наприклад, корпоратив­ний дитячий садок у Львові для дітей, чиї батьки працюють на місцевому ринку, нові дитсад­ки в Києві.

Ще ми можемо похвалитися тим, що методичних видань для педагогів-дошкільників в Укра­їні набагато більше. Окремої розмови   заслуговує ухвалена нещодавно програма «Впевне­ний старт» для розвитку ді­тей старшого дошкільного віку. Звичайно, схожі програми є і в Білорусі, і в Росії. Але педаго­ги і науковці із сусідніх держав зійшлися в тому, що програма, розроблена у нас – найкраща, бо містить досить конкретні ре­комендації, зрозумілі не лише фахівцям, а й батькам.

Є ще одна цікава ідея, яку сьогодні пропонує наше Мініс­терство освіти і науки, молоді та спорту – пренатальна педа­гогіка, тобто виховання до на­родження. Як треба консуль­тувати майбутніх батьків, щоб дитина народилася здоровою, на що звернути увагу?

– Нині ми шукаємо шляхів, як цю ідею краще впровади­ти в життя, – пояснює Тама­ра Вікторівна. – І в Києві, і в багатьох регіонах сьогодні від­криваються пренатальні медич­ні центри. Наше міністерство звернулося з листом до МОЗ про спільну діяльність з упро­вадження пренатальної педаго­гіки. Нам дуже хотілося б, аби в центрах із майбутніми бать­ками працювали не лише меди­ки, а й педагоги. І розповідали, як готуватися до народження і навіть як спілкуватися з май­бутньою дитиною. Сподіваюся, співпраця з МОЗ налагодиться. Було б добре, якби і в жіночих консультаціях вагітним жінкам хоча б дарували буклет, в яко­му розповідалося б про прена­тальну педагогіку.

… Дошкільні педагоги – люди дуже творчі. Може, тому, що ця галузь педагогіки – найбільш вільна від диктату політики, іде­ології та інших «дорослих» дур­ниць. Адже маленькі діти в усіх країнах – лише діти.

– Взагалі, ми за те, щоб до­шкільна освіта не мала кордо­нів. І учасники семінару взяли цей вислів за своєрідний девіз цього заходу, – резюмує Тама­ра Панасюк.

 

ВИБІР Є!

І ДЕРЖАВНІ, І ПРИВАТНІ

Батьки в Україні мають змогу обирати різні форми здобуття дошкільної осві­ти. Найбільш поширеними для дітей п’ятирічного віку є: державні й приватні дошкільні навчальні заклади; групи нетривалого перебування; групи при за­гальноосвітніх навчальних закладах; центри розвитку дітей; охоплення соціаль­но-педагогічним патронатом.

Про пріоритетність розвитку дошкільної освіти свідчить і те, що в Україні 5 листопада 2010 року відбувся Перший всеукраїнський з’їзд педагогічних пра­цівників дошкільної освіти.

МОВОЮ ЦИФР

Перший дитячий садочок був відкри­тий у Києві ще 1871 року. Сьогодні в Україні функціонує вже понад 16 тисяч дитячих садків, які відвідує більш як 1,5 млн. дітей від двох мі­сяців до шести – семи років.

 

ЖИТТЯ ПЕРЕД ЖИТТЯМ

ОПЕРА ДЛЯ НЕНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ,

Або що таке «пренатальна педагогіка»

Пренатальна педагогіка – порівняно нова галузь науки. Є така народна му­дрість: дитину треба вихову­вати, поки вона ще лежить поперек лави. Пренатальні педагоги йдуть далі. На їх переконання, виховувати не­мовля батьки мають ще тоді, коли воно… в материнській утробі. «Це неможливо!», – може сказати хтось. Але на­справді є спеціальні методи­ки такого «переджиттєвого» виховання. Тут і прослуховування музичних творів, і спеціальні методики психо­логічної релаксації для май­бутніх матусь, і навіть… каз­ки на ніч, які треба читати вголос – так, аби їх почула маленька істота в маминому животику.

Автор багатьох із цих ме­тодик – російський вче­ний, кандидат психологічних наук, доктор медичних наук, керівних лабораторії фор­мування здоров’я дітей Ро­сійського наукового центру відновлювальної медицини і курортології Російської охо­рони здоров’я Михайло Лазарєв. Він розробив метод музичного розвитку плоду «Сонатал», який використо­вується з 1983 року, програ­му раннього розвитку дітей за допомогою музики «Інтоніка». Вчений написав більш як тисячу дитячих пісень, розробив наукові програми «Теорія пренатальної осо­бистості», «Теорія здорової освіти», «Онтогенопатія». А ще – російський учений ви­найшов. музичний пояс для вагітних жінок, що дає змогу почути «мову» плоду і навіть спілкуватися з ним! На фото:  Тамара Панасюк.

Людмила ЗАГЛАДА

Переглядів: 776 | Додав: GusevaL | Рейтинг: 5.0/4
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Сентябрь

КРУНК